Find You


Every time I look up at these pictures on the wall
I think I hear you callin' but there's no one there at all
All the rooms are empty, dusty echoes in the hall
It's all wrong, she's long gone
Like a ghost town
The cold wind blowin' down an empty street
Like a ghost town
Shadow of what used to be
All we were keeps on haunting me
Like a ghost town
This house was full of color now it looks all dark and grey
Where once was music a piano waits to play
Now I'll spend tomorrow in a town called yesterday
It's all wrong, she's long goneCaptcha
Liedje Jason & the Scorchers Find You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Find Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jason & the Scorchers Find You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Find You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.