Lemon Grove Avenue


If i have my way
I'm never gonna leave lemon grove avenue
Where the summer breeze
Blows through the windows in the afternoon
And all the stars come out at night
And there's a boat out on the sea
And there's a bird up in my tree
And there's a feeling in my heart
I can't explain, i'm coming home, i'm coming home, yeah
Yeah, i'm on my way, i'm on my wayCaptcha
Liedje Maximo Park Lemon Grove Avenue is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lemon Grove Avenuemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Maximo Park Lemon Grove Avenue downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lemon Grove Avenue in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.