The Rain


The rain
The rain
Rain came down in sheets that night
And you
And I
Stared out to the left and to the right

Rain came down in cords
Seemed to laugh at us 'til daylight

The clouds
The clouds

Clouds raised out across the autumn sky
And you
And I
Fumbled for a way to say ggoobye

Strangers weren't we
Scared to look into each others eyesCaptcha
Liedje Melody Gardot The Rain is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Rainmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Melody Gardot The Rain downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Rain in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.