Blue Orchids


I dreamed of two blue orchids
Two beautiful blue orchids
One night while in my lonely room

I dreamed of two blue orchids
So full of love and light
That I wanted to possess each tender bloom

Then my dream took wings
And through a thousand springs
Blue orchids seemed in a world apart

But when I met you
Something pale and blue
Came stealing from the meadows of my heart

I saw my two blue orchids
My beautiful blue orchids

Last night and what a sweet surprise
When you looked at me
It was plain to see
Blue orchids only bloom in your eyesCaptcha
Liedje Miller, Glenn Blue Orchids is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blue Orchidsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Miller, Glenn Blue Orchids downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blue Orchids in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.