Over The Rainbow


Somewhere, over the rainbow way up high
There's a land that I heard of once in a lullaby
Somewhere, over the rainbow skies are blue
And the dreams that you dare to dream really do come true

Some day I'll wish upon a star
And wake up where the clouds are far behind me
Where laughter fells like lemon drops
Away above the chimney tops

That's where you'll find me
Somewhere, over the rainbow
Blue bird fly, birds fly over the rainbow
Why, then, oh, why can't I?Captcha
Liedje Miller, Glenn Over The Rainbow is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Over The Rainbowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Miller, Glenn Over The Rainbow downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Over The Rainbow in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.