Search The Endless Planes


(My body rests yet I wander without comprehension of the vast eternity of
this everlasting revolution As the known and unknown combine, I drift without
destination and see the vast colours of the galaxies Knowing only that the few
appreciate the sanctity of these distant planes)Captcha
Liedje Mithras Search The Endless Planes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Search The Endless Planesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mithras Search The Endless Planes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Search The Endless Planes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.