My Salvation


The Lord is my Light, and my Salvation whom shall I fear, What shall I fear
The Lord is my Strength
He is the Strength of my life, of whom then shall I be afraid
ShallI be afraid
ShallI be afraid
The Lord is my Light and my Salvation
Whom shall I fear, what shall I fear
The Lord is my Light and my Salvation
Whom shall I fear
What shall I fear

(This song comes from the Holy Bible Check out Psalm 27)Captcha
Liedje Twice Born My Salvation is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Salvationmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Twice Born My Salvation downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Salvation in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.