Ik Zen Ni Goe


ik zenni goe, ik zen ziek, ik zen zat
ik hem een heel klein bitje veel teveel gehad
veel te veel van't goe en veel te veel van't nat
ik zen ni goe, ik zen ziek, ik zen zat

me bloeddoorlopen ogen hang kik hier aan de bar
m'n kleren zitten scheef en m'n haar is in de war
ik denk da'k mut gon kotsen mor toch voel ik mij ni slecht
iedereen lee onder tafel, mor den deze sta nog recht

de vaten bier zen leeg en alle wijn is oep
mor voor mij nog gin nat weusje, nee v'r mij gin pakske soep
want ik pak nog eerst ne porto en d'r is nog cola-tik
en daarna vlieg'k in de keurte, want zo zenne kik

zo wit gelak e laken giet ik m'n eigen vol
ik sta constant te braken, m'n maag draait lak nen tol
ik zien het ni meer scherp, m'n ogen staan kadul
en ik laat ne natte scheet bij ieder glas da'k vul

buiten wirdt het licht, den dag hangt in de lucht
den deze zit potdicht mor hij pleegt gin vaandelvlucht
ik zwijmel oep m'n benen, mor 'k trek het mij ni aan
want ik zen toch dien ene die recht is blijven staanCaptcha
A canção da Katastroof Ik Zen Ni Goe é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Ik Zen Ni Goe, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Katastroof Ik Zen Ni Goe. Nós tentamos as reproduzir as letras de Ik Zen Ni Goe de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Katastroof Ik Zen Ni Goeno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.