Swassont Neuf


Swassont neuf, dadis een spel
Zo heeft ons moeder mij verteld
Waar ge zoal naar het schijnt
Altijd voor met twee moet zijn
Kweet nie goe hoeda 't marcheert
'K hebbekik het nog nie geprobeerd
Zedde gij vanavond vrij?
Doeget dan met mij

Chorus:
Swassont neuf, swassont neuf
'T was zo nat aan mijne mond
Swassont neuf, swassont neuf
En zo plakkerig aa mijn kont
Swassont neuf, swassont neuf
Dat doen 'k zekers nooit ni meer
Swassont neuf, swassont neuf
Da 's vast de leste keer

Toen ik wist hoe dat 't marcheerde
Was kik wa gefascineerd
Kruisgewijs al op mekaar
Met de neus in 't krollekeshaar
Zij was nogal enthousiast
Want ze had mijne sjarel vast
T' was te zien, 'k was nog ne leek
Ik kotste toen ze zeek

Chorus:

'T was ni volgens het gebruik
Maar 'k beet in haren nagelenbuik
Daaroep schreeuwde zij het uit
En zij beet toens in men fluit
Zo begrept na alleman
Da 'k ni tot orgasme kwam
'K zei da vindek ik gemeen
Doe na maar voort alleen

Chorus:

Swassont neuf, *klap, klap, klap*
Swassont neuf, *klap, klap, klap*
Swassont neuf, *klap, klap, klap*
Swassont neuf, *klap, klap, klap*Captcha
A canção da Katastroof Swassont Neuf é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Swassont Neuf, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Katastroof Swassont Neuf. Nós tentamos as reproduzir as letras de Swassont Neuf de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Katastroof Swassont Neufno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.