Paterkesdans


kging overletst is nor d'abdij voor nen halve bak trappist
den abt die kwan derstond derbij en hij vroeg "awel, wa dist"
" gij ze ne ferme vent meneer, komt gij is efkes mee"
ent was in de kapel datem ineens da veurstel dee
zeg wildis

danse me de paterkes, danse in d'abdoa
danse me de paterkes vana ien a twie a droa

'k riep direct m'n vrinde bij en we ginge der oep retrait
twas ni veur de bezinning nee, twas ni veur het gebed
twas oek ni veur de stilte en de rust in die abdoa
twas veur mee pis te brouwe in die brouweroa
twas veur te

danse me de paterkes, danse in d'abdoa
danse me de paterkes vana ien a twie a droa

de rust van dees abdoa weurt doer nixke ni verstoerd
ne zucht, nen hoest, ne vloek, ne scheet weurt zelden ier gehoerd
mor af en toe ist speeltijd en dan rinkelt er een bel
dan kome we allemaal soame dicht bijeen in de kapel
dan gon we

danse me de paterkes, danse in d'abdoa
danse me de paterkes vana ien a twie a droa

ik ston ier in de brouwerij me een stuk in mijne frak
de kees die'k fabriceer doar kunde goe van nort gemak
'ktrek elke dag ont klokkespel
en ik, ik mediteer
t'is enkel me de speeltijd da dem oek is wa presteert
dan kan ik

danse me de paterkes, danse in d'abdoa
danse me de paterkes vana ien a twie a droa

het belleke klinkt mor ene kier en woa zen al present
woa vinde onze draai ier lak een fleutje van een cent
den abt klopt in z'n hande, ene woa ston oep een rij
we stampe ons sandale uit ene weg vliegt onze pij
want wij gon

danse me de paterkes, danse in d'abdoa
danse me de paterkes vana ien a twie a droa
hop hop hophophop
hop hop hophophop
danse me de paterkes, danse in d'abdoa
danse me de paterkes vana ien a twie a droa
hop hop hophophop
hop hop hophophop
hop hop hophophop
hop hop hophophopCaptcha
A canção da Katastroof Paterkesdans é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Paterkesdans, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Katastroof Paterkesdans. Nós tentamos as reproduzir as letras de Paterkesdans de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Katastroof Paterkesdansno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.