Pulse


Help!
In this Junk
I'm drowning
Drowning
How long?
Til I sell?
My mother
So I become
Important to you
In this junk
Drowning
How long?
Til I sell
My mother
Must I tolerate your shit
Dwell in your shallow pit
Now the thought police
Are following me
Everywhere
Eyes are always
On your childrenCaptcha
Widget
Liedje Archive Pulse is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pulsemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Archive Pulse downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pulse in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.