Hes a Whore


A man is known by his tools
I earn my keep with my tools
Fools, you fools, you fools, you fools
You will not touch my tools
I want to know what you do with my grinder
A man is known by his tools
I earn my keep with my tools
Fools, you fools, you fools, you fools
You will not touch my tools
I want to know what you do with my grinderCaptcha
Liedje Big Black Hes a Whore is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hes a Whoremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Big Black Hes a Whore downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hes a Whore in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.