Il Duce


I am Benito
I am Benito
I am Benito
And I like my jo
They gave me this house
And gave me this car
They gave me the cities and streets
When they gave me this jo
I am Benito
And I like my jo
I am Benito
And I like my jo
I am Benito
I am Benito
I am Benito
I like my jobCaptcha
Widget
Liedje Big Black Il Duce is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Il Ducemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Big Black Il Duce downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Il Duce in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.