EchoesThis is the echo of my life
That I could turn my eyes from you
You are the light that guides my path
Choose I to stumble in the dark

This is the echo of my shame
Returning bouncing back to me
And when it seems I've thrown away
I'm hit again, yeah it hits again

And so from paradise you came
To what an aweful place
Air stirred by angels in your wake
And here you took away my shame
You loved me as I am so I live again
Yeah I live againCaptcha
Widget
Liedje Blind Echoes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Echoesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blind Echoes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Echoes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.