Angel Nail


Thrice his arms were trespassed by nacreous nails
Thrice his voice quenched the fires of consciousness
Thrice his arms were nailed to the nightwall
Thrice his voice branded her with the name of Whore

And again he rose his eyes with scorn
to violate the sacred woes

What once majestic now fades in nightwells

Thrice Angel
Twice Angel
Once Angel
Nail AngelCaptcha
Liedje Canaan Angel Nail is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Angel Nailmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Canaan Angel Nail downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Angel Nail in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.