Lonesome Cowboy


I walk alone through the sadness of town
I've lost my friends, I've lost my girl
I wanna change and I wanna go
Show me the love Looking for hope
I'm a lonesome cowboy
The desert is my heart
I've got a gun, honeymoon through the times
I sit alone, listen to the bell
I wanna change now
Century of love
In my dreams I see the girl
Kiss the hope
I'm a lonesome cowboy
The desert is my heart
Now I've changed the times
I've been waiting for you
But the loneliness is again in my heart
Oh my life has changed now I sit here in my car
Listen to the words, which the radio speaks
Longing for the parting kiss
I'm a lonesome cowboy
The desert is my heartCaptcha
Liedje Die Vision Lonesome Cowboy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lonesome Cowboymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Die Vision Lonesome Cowboy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lonesome Cowboy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.