Come from the Heart


My daddy told me when I was a young man,
A lesson he learned , a long time ago
If you want to have someone to hold onto,
Your gonna to have to learn to let go

Chorus

You got to sing , like you dont need the money,
Love like you never get hurt
You got to dance, like nobody's watchin,
Its gotta come from the heart, if you want it to work

Now here is the one thing, the I keep forgetin,
When everything is fallin apart,
In life as in love, I need to remember,
There's such a thing as trying to hard,

Chorus

You got to sing , like you dont need the money,
Love like you never get hurt
You got to dance, like nobody's watchin,
Its gotta come from the heart, if you want it to work

You got to sing , like you dont need the money,
Love like you never get hurt
You got to dance, dance, dance, like nobody's watchin,
Its gotta come from the heart, if you want it to work







Captcha
Liedje Don Williams Come from the Heart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Come from the Heartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Don Williams Come from the Heart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Come from the Heart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.