Desperately


My heart is out of control
This ole love struck soul
Just lives for the moment you're around
When I hold on to you
It is all I can do just to keep my feet on the ground
CHORUS:
Desperately, Loving you desperately
When you're not here with me
I get a little bit crazy
Constantly, I think about you constantly
Look at what you've done to me
I'm just like a little baby
Oh, I love you desperately
Will I laugh, will I cry?
Will I live, will I die?
It all depends upon you
And it is dangerous I know
To be lost in you so
But I am and there's nothing I can do

Desperately, Loving you desperately
When you're not here with me
I get a little bit crazyCaptcha
Liedje Don Williams Desperately is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Desperatelymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Don Williams Desperately downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Desperately in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.