Diamonds to Dust


Diamonds To Dust
Don Williams

Love is a question that few understand
It runs like a river between a woman and a man
But its course can get twisted, its bed can run dry
and a heart become desert in the wink of an eye

Once there was loving, once there was trust
Once it was honest and open and just
Our love was a diamond that grew between us
But time can turn even diamonds to dust

Diamond to dust, oh diamonds to dust
Time can turn even diamonds to dust

Time is a teacher it's kind and it's cruel
It gives you the wisdom to see you're a fool
And it gives love and takes love, it hurts and it heals
And it never parts easy with the truth it reveals

Diamond to dust, oh diamonds to dust
Time can turn even diamonds to dustCaptcha
Liedje Don Williams Diamonds to Dust is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Diamonds to Dustmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Don Williams Diamonds to Dust downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Diamonds to Dust in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.