Dedicated


I dedicate it to you Mama

People, sometimes I cannot
Believe how far I've made it
See not too long ago I could have sworn my dreams had faded
But as sweet sweet mother
Did always say
When things in life
Become complicated
Always remain
Dedicated

We all have the Power!Captcha
Liedje Lemar Dedicated is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dedicatedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lemar Dedicated downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dedicated in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.