Release Me


Please release me let me go I don't love you anymore
To live together is a sin release and let me love again

For I have found a new love dear and I'll always want her near
Her lips are warm while yours are cold release me darling let me go
[ fiddle - steel ]
Please release me let me goCaptcha
Liedje Little Jimmy Dickens Release Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Release Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Little Jimmy Dickens Release Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Release Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.