Six


I wish I was free of this

I see her in my dreams
Wish that she wasn't there
But she still haunts me as I
Still feel her breath on me
Still want to taste her skin
But I know that would kill me

No, damn her
Still I choke on her lies
Still reeling from her last caress her goodbye

Oh, how this sickens me
This wretched fools affair
I can't erase this from me
And now it permeates
In every thought I feel
The anger writhes in my soul

No, damn her
Still I feel my stomach turn
Jump back hold my head high I'm strong

No, damn her
Still I choke on her lies
I'm feeling I'm strong

No, damn her
Still I feel my stomach turn
Jump back hold my head high I'm strong

No, damn her
Still I choke on her lies
I'm feeling I'm strong

I wish I was free of thisCaptcha
Liedje All That Remains Six is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sixmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje All That Remains Six downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Six in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.