Windows


Eternal, now you live a dead lie
Plague years, a walk down the trail of misery

Put fire to your soul
Set it ablaze

A lunatic music, the end of flock kingdom
Sheep, you thirst for our insanity

Windows, sharp, cold
Wrap your psyche in blankets of pain
No more light of day
We?re the windows to your insanity

Screaming, roaring, we?ll alter your reality
Dancing razors cut your sanity

Windows, sharp, cold
Wrap your psyche in blankets of pain
Fuck you, light of worlds
We?re the windows to your insanity

Reflections in the shattered glass
Singing songs of blasphemey for your soulCaptcha
Liedje At the Gates Windows is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Windowsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje At the Gates Windows downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Windows in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.