Wind Chimes


Hanging down from my window
Those are my wind chimes
On the warm breeze the little bells
Tinkle like wind chimes
Though it's hard I try not to look at my wind chimes
Now and then a tear rolls off my cheek

Close your eyes and lean back now listen to wind chimes
In the late afternoon you're hung up on wind chimes
Though it's hard I try not to look at my wind chimesCaptcha
Liedje Brian Wilson Wind Chimes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wind Chimesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brian Wilson Wind Chimes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wind Chimes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.