In Blue Hawaii


Water, water, water, water
Is it hot as hell in here or is it me?
It really is a mystery
If I die before I wake
I pray the Lord my soul to take my misery
I could really use a drop to drink
Somewhere in a placid pool and sink
Feel like I was really in the pink

A lucid dream, but I don't sleep
I'm slumbering
There's still a promise we must keep
I'm wondering

Wa wa ho wa, Hawaii
Wa wa ho wa, Hawaii way beyond the sea
Wa wa ho wa, Hawaii
Wa wa ho wa, Hawaii

Oh I could use a drop to drink right now
In the waterfall, back there in Hawaii
Take me to a luau now
And lay before me holy, holy cow

Down in blue Hawaii
So far away from blue Hawaii

Aloha nui means goodbyeCaptcha
Liedje Brian Wilson In Blue Hawaii is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied In Blue Hawaiimits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brian Wilson In Blue Hawaii downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje In Blue Hawaii in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.