Surefire


she goes ballistic on me
says i don't meet her needs
and she's had enough
I guess
me, i wish i could be
satisfied easily
but i'm not
yeah
never enough, now
never enough, now
come on take it all away
never enough, take it all away
she feels the pain that can heal
has her hands on the wheel
takes it in and moves along
me, i elect not to see
swim the deep tragedy
drowning in my own self interestCaptcha
Liedje Econoline Crush Surefire is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Surefiremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Econoline Crush Surefire downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Surefire in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.