My First Taste Of Texas


My first taste of Texas had blue eyes and golden hair
Beneath the Tennessee silver moon we found a feeling we could share
And age made no difference I'd been around and she was young
And my first taste of Texas still lingers in my heart and on my tongue

Her gentle heart was broken in a way a tender lady shouldn't have to know
And mine was somewhere in between somethin' I should hold on to or let go
Her talkin' blue eyes told me the story of the love she failed to find
And without conversation I suppose the lines on my face told her mine
My first taste of Texas

Cause we're not done we've only just begun
Begun to love now the two of us are one
And age made no difference
My first taste of TexasCaptcha
Liedje Ed Bruce My First Taste Of Texas is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My First Taste Of Texasmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ed Bruce My First Taste Of Texas downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My First Taste Of Texas in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.