General Taylor


Well General Taylor gained the day,
Walk'em along John carry him along,
Well General Taylor gained the day,
carry him to his burying ground
Chorus:
Tell me where is Stormy,
Walk'em along John carry him along,
Tell me where is Stormy,
Carry him to his burying ground
We'll dig his grave with a silver spade,
Walk'em along John carry him along
His shroud of the finest silk will be made,
Carry him to his burying ground(Chorus)
We'll lower him down on a golden chain,
Walk'em along John carry him along
On every inch we'll carve his name,
Carry him to his burying ground(Chorus)
General Taylor he's all the go,
Walk'em along John carry him along
He's gone where the stormy winds won't blow,
Carry him to his burying ground(Chorus)
General Taylor he's dead and he's gone,
Walk'em along John carry him along
Well,General Taylor he's long dead and gone,
Carry him to his burying ground(Chorus-repeat)Captcha
Liedje Great Big Sea General Taylor is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied General Taylormits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Great Big Sea General Taylor downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje General Taylor in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.