Ordinary Day


I've got a smile on my face, I've got four walls around me
The sun in the sky, the water surrounds me
I'll win now but sometimes I'll lose
I've been battered, but I'll never bruise it's not so bad

Chorus
And I say way-hey-hey, it's just an ordinary day
and it's all your state of mind
At the end of the day,
you've still got to say it's all right

See that girl on the street, what keeps her from dying
Let them say what they want, she won't stop trying
She might stumble, if they push her 'round
She might fall, but she'll never lie down

Chorus and Solo

It's a beautiful day, but there's always some sorrow
It's a double edged knife, but there's always tomorrow
It's up to you now if you sink or swim,
Keep the faith and you're ship will come inCaptcha
Liedje Great Big Sea Ordinary Day is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ordinary Daymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Great Big Sea Ordinary Day downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ordinary Day in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.