107


Unless you could see inside my head,
you couldn't possibly understand
I'm happier when things are falling apart at the seams
and you'd never know just by looking at me
and I'm strung out on the future
and burnt out on the past
sometimes I'd rather just burn this place right to the ground
And y'know it just may be me
but the parking lot with all those creeps
keeps me convincing myself I'm completely sane
with sleep over rated
and my ideals outdated
I know that I wouldn't have it any other way
and I can't explain what this place races through my mindCaptcha
Liedje LTJ 107 is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 107mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje LTJ 107 downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 107 in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.