Your Song


My gift is my song and this one's for you
And you can tell everybody that this is your song
It may be quite simple but now that it's done
Hope you don't mind
I hope you don't mind that I put down in words
How wonderful life is now you're in the world

I sat on the roof and I kicked off the moss
Well some of the verses well, theythey got me quite cross
But the sun's been kind while I wrote this song
It's for people like you that keep it turned on

So excuse me forgetting but these things I do
You see, I've forgotten if they're green or they're blue
Anyway the thing is what I really mean
Yours are the sweetest eyes I've ever seen

And you can tell everybody this is your song
It may be quite simple but now that it's done
I hope you don't mind
I hope you don't mind that I put down in words
How wonderful life is now you're in the worldCaptcha
Liedje Moulin Rouge Your Song is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Your Songmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Moulin Rouge Your Song downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Your Song in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.