Ain't That A Shame


Anastasia, tell me who you are
Are you someone from another star?
Anastasia, are you what you seem?
Do your sad eyes remember a dream?
Why do you tremble
And why do you sigh?
Could you be lonely
As lonely as I?
Will you remember
When summer has flown
Another world, a world that is yours alone?
Anastasia, smile away the past
Anastasia, spring is here at last
Beautiful stranger, step down from your star
I only know I love you so, whoever you are
Anastasia Anastasia
Beautiful stranger, step down from your star
I only know I love you so, whoever you areCaptcha
Liedje Pat Boone Ain't That A Shame is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ain't That A Shamemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Pat Boone Ain't That A Shame downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ain't That A Shame in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.