April Love


April love is for the very young
Every stars a wishing star that shines for you
April love is all the seven wonders
One little kiss can tell you this is true

Sometimes an april day will suddenly bring showers
Rain to grow the flowers for her first bouquet
But april love can slip right through your fingers
So if she's the one don't let her run away

Sometimes an april day will suddenly bring showers
Rain to grow the flowers for her first bouquet
But april love can slip right through your fingers
So if she's the one don't let her run awayCaptcha
Liedje Pat Boone April Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied April Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Pat Boone April Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje April Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.