Summer Rain


She comes and goes, like summer rain
I wait all day for summer rain
And when she comes, I smile again
She cools my brain, like summer rain
Shell change your plans like summer rain
I raise my arms to summer rain
I lift my head and taste again
The sweet, sweet drops of summer rain
Shes warm, she's fresh like summer rain
She comes in a rush, like summer rain
And when she comes she makes a change,
Ill wait all day for summer rainCaptcha
Liedje Paul Kelly Summer Rain is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Summer Rainmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Paul Kelly Summer Rain downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Summer Rain in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.