Stronger Than I Am


If I close my eyes
I know you're near me
Always right there
When I need you the most

You are my shelter, my shoulder near me
But I'm the strongest man whenever you're close
With your loving, I'm something you need to know

If I could just reach a little higher
Become a little wiser I have just you to thank.
I only see clearly when you guide me
Succeed when you're beside me
All I need is your helping hand
To be a little stronger than I am

A little stronger...

Every step I take of this journey
I wanna share every moment with youCaptcha
Liedje Ronan Parke Stronger Than I Am is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stronger Than I Ammits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ronan Parke Stronger Than I Am downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stronger Than I Am in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.