Trail Ride


hey every one lets go out and ride
ride all day in the sun we'll have a
good time with our friends and horses
lets go lets walk lets trot lets canter
lets gallop gallop gallop on a trail ride

chours;
through the forest jump
over the streams jump
any logs in our path lets
make this a perfect trail
ride we'll ride till the sun
sets then we'll turn around
and come back home lets go
on a trail ride

chours:
brush the horses saddle
up we're going on a trail
ride brush the horses saddle
up we're going on a trail ride
lets go go go go go

chours:
trail ride we're goin on a
trail ride we're goin on a trail
rideCaptcha
Liedje Saddle Club, The Trail Ride is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Trail Ridemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Saddle Club, The Trail Ride downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Trail Ride in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.