Save The Country


Come on, people! Come on, children!
Come on down to the glory river
Gonna wash you up, and wash you down,
Gonna lay the devil down, gonna lay that devil down
I got fury in my soul, fury's gonna take me to the glory goal
In my mind I can't study war no more
Save the people! Save the children! Save the country now!
Come on, people! come on, children!
Come on down to the glory river
Gonna wash you up and wash you down
Gonna lay the devil down, gonna lay that devil down
Come on people! Sons and mothers!
Keep the dream of the two young brothers
Gonna take that dream and ride that dove
We could build the dream with love, I know,
We could build the dream with love, I know,
We could build a dream with love, children,
We could build the dream with love, oh people,
We could build the dream with love, I know,
We could build the dream with love

Come on, people! Come on, children!
There's a king at the glory river
And the precious king, he loved the people to sing;
Babes in the blinkin' sun sang
We Shall OvercomeCaptcha
Liedje Thelma Houston Save The Country is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Save The Countrymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Thelma Houston Save The Country downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Save The Country in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.