Collapse-collide


Too late
they hate
too late
they hate
you've jaded
they've faded

from your heart
they've ripped all apart
our world collide

inside our souls collapsing
in their thoughtless ways
our hearts collide

They're correcting
They correct my heart
They're rejecting
They reject our hearts

Now we're all stoned
they've ripped it all apart.
Collapse, collide

Our hearts collide.Captcha
Widget
Liedje Archive Collapse-collide is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Collapse-collidemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Archive Collapse-collide downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Collapse-collide in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.