Kicks


Life in the fast lane, is taking its toll
I know the future won't bring me to my goal
The life of the party, has lost all his soul and I know
My fading glory is a tarnished crown
As I run myself further to ground
Everyone's moved on, and I've lost my way So you say

But I'm still getting kicks
While life throws stones and sticks
I'm still getting kicks
Looking for an easy fix

What happened to the life I once knew?
Where did all my close friends go?
What's that look I catch in their eye judging me and my life
You say that you never see me at all
But you want me at your beck and call
But I can't leave behind the way that we were, and be sureCaptcha
Widget
Liedje Area 7 Kicks is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Kicksmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Area 7 Kicks downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Kicks in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.