Road Rage


I've got the power of 100 horses
I'd really be much better on top of one
Sitting here surrounded by traffic
Locked in a stationary sardine tin!

I'm in a rage with everything on the road,
cars & pedestrians in my way
There's nothing as important as to get to where I'm going
I'm READY TO KILL than to stay here all day!

There's nothing but SHIT on the radio
Seems like hours since I left the drive
Mutter "C'MON" as I'm crawling forward
Impotent - not free, I will never arrive!

Break off down a side street, foot to the floor
Wondering - have I been here before?
I'm on two wheels as I slam round corners
Gap in sight - no in a jam once more!Captcha
Widget
Liedje Area 7 Road Rage is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Road Ragemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Area 7 Road Rage downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Road Rage in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.