Play A Simple Melody


{Verse 1
Won't you play some simple melody
Like my mother sang to me
One with a good old-fashioned harmony
Play some simple melody

{Verse 2
Musical demon, set your honey a-dreamin', won't you play me some rag
Just change that classical nag to some sweet beautiful drag
If you will play from a copy of a tune that is choppy you'll get all my applause
And that is simply because I wanna listen to rag

{Verse 3A
Play for me
That good old-fashioned harmony
Oh, won't you play for me
A simple melody

{Verse 3
Play from a copy of a tune that is choppy
You'll get all of my applause because
I wanna rag it
Ragtime melody

Arrangement:

Verse 1
Verse 2
Verses 1 and 2 together
--- instrumental break ---
Verses 1 and 2 together
Verses 3A and 3B togetherCaptcha
Liedje Bing Crosby Play A Simple Melody is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Play A Simple Melodymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bing Crosby Play A Simple Melody downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Play A Simple Melody in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.