Cryin' Eyes


Could you just tell me how you're feeling lately that's all I want to know
We've been actin' so deceiving you're holding on and lettin' go
Cryin' eyes don't give a reason lips don't always say what's so
When you touch me I'm believin' you really don't want me to go
[ acguitar - fiddle ]
They say in life there comes a season we don't know the answer why
Without any rhyme or reason folks drift apart and say goodbye
Cryin' eyes don't give a reason
Cryin' eyes don't give a reasonCaptcha
Liedje Don Williams Cryin' Eyes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cryin' Eyesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Don Williams Cryin' Eyes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cryin' Eyes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.