Waitress


these faces have fallen here before
tired and blue
a light that bleeds unforgiving shadows
her olive eyes repeat failure in every glare
a failure that mirrors itself with a foriegn stare
hold it together you'll find your peace
but the pieces are burnt shells that frame regret on every wall
reflections of olive eyes pierce hole through her haunted heart
she hates that stare
her smiling face defense to the world
a world filled with olive eyes that fram regret on every faceCaptcha
Widget
Liedje Hopesfall Waitress is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Waitressmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hopesfall Waitress downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Waitress in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.