Cut Dead


what can I do
it's gotten me beaten black and blue
why don't you know
you got me moving much too slow
why can't you see
you got me chasing honey bees
you made me fall
broke me up and took it all
call me your messed up boy
just what I've found
you knock my body to the ground
just what I've said
you're tearing up my weary head
do I still shine
after such a lonely time
you cut me dead
you nail me down and kick my head
cut dead your messed up boy
hey hey heyCaptcha
Widget
Liedje Jesus and Mary Chain Cut Dead is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cut Deadmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jesus and Mary Chain Cut Dead downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cut Dead in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.