IHOP


Is there a doctor in the house
In the house of pancakes
You got a banana split
Personality
Lately it's been happy hour
All day long
Sip it slowly and leave the olive
She is very fond of you

You stand accused
Of smoking English cigarettes
That's a provocation
If ever one was
Brother number one
Brother number two
Why are you fighting
What are you gonna do

And at the weekly meeting
Of anonymous cads
You shuffle your feet
And whistle out aloud
Listen to what they're saying
What a load of crap
You ain't no Cary Grant
But then again, who isCaptcha
Liedje Luna IHOP is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied IHOPmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Luna IHOP downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje IHOP in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.