Big Me Up


Big me up to the top dont stop
Take the shot
take me down take me up
Do you believe in everything youre told
Cause I dont believe in everything Im sold
Only in your best intrests
Here for the rest
So take the testCaptcha
Liedje 112 Big Me Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Big Me Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 112 Big Me Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Big Me Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.