Sorries


I'm so sorry

And I'm so sorry, I must confess and I'm worthless
And I'm so sorry, I admire that you're still composed
And I'm so sorry, I never made damn sure you're truly everything
And I'm so sorry for all the lies that I've told you

All the lies I've told you made me feel insecure,
The night I saw you crying, I'm so sorry
All the lies I've told you made me feel insecure,
The night I saw you crying, I'm so sorry
I'm so sorry

Follow me to a place where the city sleeps nightly,
Take my hand and, follow me to a place where the city sleeps nightly
Take my hand
Come take my hand, just take my hand, come take my

You cried on your own, I died on my own, tonight we're alone, I won't let you go

All the lies I told you, all the time I spend on you, memories are chasing, memories are chasing
All the lies I told you, all the time I spend on you, memories are chasing, memories are chasing

I'm so sorry
I'm so sorry
Follow me to a place where the city sleeps nightly
Follow me to a place where the city sleeps nightly, where the city sleeps nightly,
Follow me to a place where the city sleeps nightly, where the city sleeps nightly
Follow me to a place where the city sleeps nightly, where the city sleeps nightlyCaptcha
Liedje A Chinese Restaurant Sorries is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sorriesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Chinese Restaurant Sorries downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sorries in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.