Glorious


Walking on his highways
We leave the land
And float inside the dark, black water

Robin flies again

She flew low over the highways
And I saw the wind
Blowing back her barbie doll hair

Robin flies again

And in a kitchen in Kentucky
She thinks she's Peter Pan
And in the bottom of a concrete basement

Robin flies againCaptcha
Liedje Breeders Glorious is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Gloriousmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Breeders Glorious downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Glorious in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.