Comfortable


You know how to hold my hand,
You know how to make me mad,
You know everything about me
We've been together longer,
Than most of our friends have,
But they don't know that it's not always a party

I gotta tell you how I'm feeling,
In case you haven't noticed,
The mystery is gone
Infatuation's wearing off
I gotta tell you how I'm feeling,
I think that you'll agree,
That we've become predictable,
But I really don't mind being this comfortable

Sometimes I try to shake it up,
Tickle the passion, wake it up
It's time to breathe a little fire,
But you just put your arms around me,
And I let go of all my anxiety,
You know you're my lazy boy recliner

I gotta tell you how i'm feeling,
I hope you don't take it wrong,
You know that I love you and I'm not giving upCaptcha
Liedje Fleming And John Comfortable is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Comfortablemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fleming And John Comfortable downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Comfortable in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.