Love Songs


Sing me a song without any words and I'll pretend you wrote it just for me
Paint me a picture with images blurred so I can see what I want to see
I want to see you and me Happy together singing love songs
Tell me that story again the one that has no ending and that will be the story
of you and me, never ends and never begins just keeps on going like it is and
maybe that's the way it should be
Get me out of here get me anyplace away from here I cannot see
just what I want to see oh I rely on you to get me where I'm going to
anywhere with you is where I want to be
I want to see you and me happy together singing love songsCaptcha
Liedje Fleming And John Love Songs is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Love Songsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fleming And John Love Songs downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Love Songs in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.